Категорії
Wiki Аналітика

Пропозиції законодавчого врегулювання Інтернет-спорів

Встановлений нами масив проблем при здійсненні цивільно-процесуальних дій задля вирішення Інтернет-спору, на нашу думку, можна вирішити застосувавши наступний комплекс змін та доповнень до вже існуючих заходів безпеки в Інтернет:

Категорії
Wiki Аналітика

Особливості вирішення Інтернет-спорів в Україні: проблеми національного законодавства

Основою теми даного дослідження, безумовно, є понятійно-категоріальний апарат питання вирішення Інтернет-спорів та його адаптація до національного законодавства, адже саме теоретична складова є фундаментом будь-якої проблеми, а її конкретне визначення надає можливість виокремити вірний шлях її вирішення.

За даної ситуації нового, більш сучасного підходу починають потребувати тлумачення усталених для цивільного процесу понять: юрисдикція, підвідомчість, підсудність, компетенція. При чому, сутність необхідних змін полягає не в кардинальній заміні змісту зазначених категорій, а в необхідності усталеного асоціювання нових термінів з вже існуючими та визначеними, тим самим розширюючи межі їх розуміння в цілому.

Так, необхідно звернути увагу на те, що юрисдикція традиційно в науці виокремлюється як діяльність компетентних органів у встановленому порядку розглядати правові питання и виносити по ним юридично обов’язкові рішення [1]. Взагалі, поняття юрисдикції може розглядатись в декількох значеннях – перше щодо питань міжнародного права, друге – щодо права національного, окремі ж науковці розглядають поняття юрисдикції також й в контексті застосування його до діяльності Міжнародного суду ООН [2], окремі дослідники за оcнову виділяють три визначення поняття «юрисдикція», та в такому випадку доволі важко розрізнити значення «юрисдикції» в різних значеннях [3].

В нашому випадку процес щодо визначення юрисдикції вирішення того ж доменного спору вже зупиняється на етапі її віднесення його до національної чи міжнародної площині, а вже тільки при вирішенні цього питання, можна звертатись до проблеми підвідомчості цього спору національним судам чи органам, та про це згодом.

Категорії
Wiki Аналітика

Особливості Інтернет-правовідносин: що чим є насправді?

Специфіка та особливості Інтернет-відносин починають формуватись ще на етапі питання про визначення Інтернет як об’єкта чи суб’єкта правочинів. Питання є доволі спірним та неоднозначним, однак, на нашу думку, конкретного вирішення не має, бо для користувачів, Інтернет необхідно розуміти як середовище для здійснення певних дій, виконання функцій, а для структур, які можуть мати певний владний вплив над мережею, змінювати характеристики підключення, певним чином впливати на мережу в технічному аспекті, Інтернет є об’єктом. Ситуація, за якої «всесвітню павутину» можна вважати суб’єктом правовідносин виокремити просто неможливо.

Характеризуючи деталі окремих особливостей Інтернет-відносин, що допоможуть зрозуміти існуючі проблеми здійснення цивільного процесу в даній сфері, за необхідне вважаємо зупинитись на класифікації специфічних аспектів у цьому питанні Незнамова Андрія Володимировича, який, у своєму дисертаційному дослідженні виділяє наступні категорії:

  • суб’єкт правовідносин;
  • доменні імена;
  • суб’єктивний склад;
  • технічна особливість [1].