Веб-сайт як непоіменованний об’єкт авторського права

Веб-сайт є новітнім об’єктом не тільки в юридичному розумінні, а й у загальнотеоретичному, адже відкритий доступ до першого публічного веб-сайту датується 30 квітня 1993 року [1] (хоча в літературі справедливо зазначається, що ще в 1945 році Ванневар Буш (Vannevar Bush) запропонував ідеї індексації накопиченої людством інформації для її швидкого пошуку [2].

Закріплення відповідних положень щодо правової регламентації веб-сайту, доменного імені та інших категорій, що пов’язанні з використанням мережі Інтернет тільки починають формуватись у юридичній доктрині, практиці та законодавстві.

Метою дослідження є аналіз законодавчого та доктринального підходів до розуміння поняття та правової природи веб-сайту, виокремлення його істотних ознак та місця в системі об’єктів авторського права в Україні.

Вивченню питання щодо розуміння веб-сайту як об’єкта авторського права присвячували монографічні та інші наукові дослідження: М. Гура, М. Селіванов, Н. Майданик, К. Басманова, М. Хатаєва, П. Ба-барикін, А. Серго, Ю. Борисова та ін.

На жаль, в Україні на законодавчому рівні поняття веб-сайту не закріплено. Однак існує легальна дефініція даного поняття на підзаконному рівні, а саме в Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади (пункт 1.3), затвердженого наказом Держкомінформу України, Держкомзв’язку та інформатизації від 25.11.2002 р. № 327/226. [3] В цьому документі зазначено, що веб-сайт – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет [3].

[spoiler title=”Література”]

1. History of Internet and WWW: The Roads and Crossroads of Internet History 1995-1998 by Gregory R. Gromov [Електронний ресурс]. -Режим доступу до ресурсу: http://netvalley.com/intvall.html

2. A Little History of the World Wide Web [Електронний ресурс]. -Режим доступу до ресурсу: http://www.w3.org/History.html

3. Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади: Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25 лист. 2002 р., № 327/225 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nrcg=z 1021-02

4. Гура М.В. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: автореф. ди с. На здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Гура Максим Васильович; НАН України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2006.-20 с.
5. Хатаева М.А. Правовое обеспечение охраны интеллектуальных прав в информационно-коммуникационных сетях на примере интернета: автореф. ди с. на соискание учхтепени канд.юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Хатаева Мадина Ахметовна; Современная гуманитарна академия – М, 2009. – 27 с.

6. Бабарыкин П.В. Гражданско-правовое регулирование создания и использования сайтов в сети Интернет: автореф. ди с. на соискание уч.степени канд.юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»/ Бабарыкин Петр Валерьевич; Санкт-Петербургский университет МВД России. – СПб., 2005. – 23 с.

7. Басманова Е. С. Интернет-сайт как объект имущественных прав : автореф. ди с. на соискание уч.степени канд.юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Басманова Екатерина Сергеевна; Ин-т законодат. и сравнит, правоведения при Правительстве РФ. – М., 2010. – 30 с.

8. Bell T.W. Intellectual Property // Internet Law. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tomwbell.com/NetLaw/Ch07. html;

9. Standler R.B. Some Observations on Copyright Law // Copying on the Internet. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rbs2.eom/copyr.htm#anchor555555.

10. Серго А. Неопределенный сайт / А. Серго // зж-ЮРИСТ. – 2004. —№ І.-Январь.-С. 8

11. Н.І.Майданик WEB-САИТ в мережі Інтернет як особливий об’єкт авторського права [Текст] / Наталія Майданик // Юридична Україна: Правовий часопи с. – 2008. -N 12. – С. 73-80 12.

12.  Turing completeness From Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://en. wikipedia. org/wiki/Turing_complctcncss
[/spoiler]

За матеріалами: Зеров К. О. Веб-сайт як непоіменованний об’єкт авторського права / К. О. Зеров // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету / К. О. Зеров. – Одеса, 2013. – (Юриспруденція; 6-3 том 2). – С. 28–30.